Drukuj
PDF
Lis
30

Założenia funkcjonowania

SZKOŁA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

1. Założenia funkcjonowania i organizacja
SZKOŁY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ
Organizacja i działanie Szkoły

 

Szkoła Psychoterapii Uzależnień prowadzona przez Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju jest szkoleniem będącym pierwszym etapem programu szkolenia, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (DZ.U. poz. 734),

w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień/ instruktora terapii uzależnień

Zajęcia będą odbywały się w trzech blokach tematycznych:

 • blok zajęć treningowych

 • blok zajęć wykładowych

 • blok zajęć praktycznych

W bloku zajęć treningowych przewidzianych jest łącznie 100 godzin zajęć. W tym 50 godzin edukacyjnych treningu interpersonalnego i 50 godzin edukacyjnych treningu intrapsychicznego. Treningi prowadzą doświadczeni i sprawdzeni trenerzy i superwizorzy treningu psychologicznego PTP. Będą również doświadczenie zdobywać, jako kotrenerzy, specjaliści psychoterapii uzależnień doskonalący swe umiejętności w naszej Szkole Trenerów CEDR. Treningi prowadzić będą między innymi:

 • mgr Henryk Kędzierski (superwizor psychoterapii PTP)

 • mgr Jacek Kasprzak (superwizor treningu psychologicznego PTP)

 • mgr Sławomir Grab (trener PTP)

 • mgr Kamila Mędrykiewicz (trener PTP)

 • mgr Jerzy Moroz (trener PTP)

 • mgr Marcin Marsollek (trener PTP)W bloku wykładowym studentom Szkoły oferujemy 130 godzin szkolenia teoretycznego w zakresie psychologii klinicznej, psychopatologii, problemów społecznych w psychoterapii uzależnień. Wykłady zostały oddane w ręce wybitnych pracowników naukowych i teoretycznie przygotowanych wykładowców praktyków.Wykłady będą prowadzili tacy specjaliści jak:

 • dr Paweł Sikora (doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii)

 • dr Piotr Szczukiewicz (specjalista w zakresie psychologii klinicznej i pomocy psychologicznej)

 • mgr Agata Hoffman – Kauc (wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków)W bloku zajęć praktycznych proponujemy studentom Studium 450 godzin edukacyjnych praktycznej nauki zawodu.

Studenci, w grupach max. 20 osobowych, będą uczyli się pracy z pacjentem uzależnionym oraz członkami jego rodziny. Zajęcia te będą prowadzili Mistrzowie- superwizorzy oraz inni zaproszeni praktycy. Poszczególne etapy postępowania diagnostycznego, kontaktu indywidualnego i grupowego oraz innych umiejętności ważnych dla terapeuty będą ćwiczone i omawiane w kontekście konkretnego pacjenta. Pacjenci są realnie leczącymi się osobami w placówkach macierzystych studentów. Warsztaty realizowane są w kontekście realnej pracy terapeutycznej uwrażliwia przyszłych psychoterapeutów i instruktorów na problemy etyczne postępowania, zagadnienia kliniczne oraz ukazuje aspekty administracyjno- prawne udzielania świadczeń zdrowotnych. Pokazuje również realne funkcjonowanie placówki lecznictwa odwykowego oraz przydatność stosowanych metod i procedur i współpracę zespołu terapeutycznego.

Dodatkowo naszym studentom proponujemy odbycie stażu klinicznego i korzystanie z superwizji swojej pracy terapeutycznej w trakcie trwania szkolenia. Staż i superwizja pod okiem swojego mistrza i innych specjalistów psychoterapii jest nieocenionym elementem kształtowania postawy terapeuty. Daje szansę na szybkie i właściwe dojrzewanie zawodowe. Dotychczasowa praktyka wskazuje na to, że takie podejście pozwala lepiej określić profil studenta, jego zasoby i deficyty. Rozwój zawodowy każdego studenta staje się adekwatny do jego możliwości.

Mistrzowie - Superwizorzy Psychoterapii Uzależnień:

mgr Henryk Kędzierski (psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii PTP,)

mgr Jacek Kasprzak ( psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień superwizor psychoterapii uzależnień, superwizor treningu i warsztatu psychologicznego PTP)

mgr Sławomir Grab (psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, trener PTP)

mgr Maria Kasprzak (psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii PTP)

Asystenci – praktycy psychoterapii uzależnień: Certyfikowani Specjaliści Psychoterapii Uzależnień każdorazowo zgłaszani w PARPA.B. Kryteria doboru studentów

Studenci - kandydaci do Szkoły Psychoterapii Uzależnień po spełnieniu formalnych wymogów nakreślonych przez PARPA w warunkach akredytacji i procesu certyfikowania* (*szczegółowe warunki określone są w Regulaminie Szkoły Psychoterapii Uzależnień).

 

C. Czas trwania szkolenia i zjazdów

 1. Szkolenie w SzPU jest bardzo intensywne. Obejmuje łącznie 680 godzin zajęć (100 godzin treningu + 130 godz. teorii + 450 godz. praktyki). Studenci uczestniczą w 12 zjazdach. Rozłożone są na okres 12 miesięcy (tj. dwóch semestrów). Dwa zjazdy (treningi) po 5 dni, pozostałe 10 zjazdów po 5,5 dnia.

 2. Pierwsze dwa zjazdy - zajęcia treningowe- odbywają się w naszych placówkach treningowych.

2a. Trening interpersonalny i intrapsychiczny może być realizowany w innej kolejności niż w dwóch początkowych sesjach w ramach Szkoły, jednak zawsze przed sesją VIII ww. szkolenia, czyli przed sesją, która dotyczy pracy z grupą i procesu grupowego.

2b. W przypadku realizacji treningu interpersonalnego i intrapsychicznego w kolejności o której mowa wyżej pozostałe sesje są realizowane zgodnie z harmonogramem.

 1. Zjazdy od 3 do 12 - zajęcia teoretyczne i praktyczne - odbywają się w centralnie w Kamiennej Górze.

 1. Terminy poszczególnych sesji będą wyznaczone na dany cykl szkolenia.

 2. Szkoła posiada sale dydaktyczne, które umożliwią pracę warsztatową i kliniczną.

 3. W miejscu centralnym organizatorzy zapewniają pomoc studentom w znalezieniu noclegów i wyżywienia na czas trwania szkolenia.

 

2. Program Szkolenia

Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi na I etap szkolenia Szkoła Psychoterapii Uzależnień składa się z bloków tematycznych i zawiera poniżej zapisane tematy:

I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin obejmuje:

1) Treningi psychologiczne – praca uczestników szkolenia nad osobistymi problemami oraz własnym rozwojem - w wymiarze 100 godzin, w tym:

 • Trening interpersonalny

 • Trening intrapsychiczny

2) Zajęcia teoretyczne w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin

A. Koncepcje uzależnienia i psychoterapia osób uzależnionych, w tym:

 • Teoretyczne koncepcje i modele terapii uzależnień

 • Postępowanie diagnostyczne w uzależnieniach:

Diagnoza nozologiczna – zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją „Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych”.

Diagnoza problemowa

 • Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu, w tym:

 • Neurobiologiczne mechanizmy uzależnienia

 • Kliniczne (somatyczne i psychiatryczne) konsekwencje jednorazowego i przewlekłego spożywania alkoholu

 • Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych

 • Farmakoterapia uzależnienia od alkoholu

 • Współwystępowanie zaburzeń i chorób psychicznych z piciem szkodliwym lub uzależnieniem od alkoholu

 • Uzależnienia krzyżowe

 • Podstawy prawne i organizacja systemu leczenia uzależnienia od alkoholu w Polsce

 • Podstawowe formy psychoterapii uzależnień:

Terapia indywidualna

Terapia grupowa

 • Strategie i planowanie terapii w leczeniu osób uzależnionych

 • Metody i procedury w psychoterapii uzależnień

 • Koncepcje i metody zapobiegania nawrotom

 • Monitorowanie przebiegu terapii

 • Metody ewaluacji efektów terapii

 • Budowanie programów terapeutycznych w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu

 • Rola grup samopomocowych w zdrowieniu z uzależnienia

 • Charakterystyka zjawiska picia szkodliwego i metody pracy z osobami spożywającymi alkohol w sposób szkodliwy

 • Specyfika pracy z pacjentami uzależnionymi od różnych substancji psychoaktywnych, w tym również nikotyny

 • Specyfika pracy z pacjentami z zaburzeniami nawyków i popędów

 • Specyfika pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości i zaburzeniami psychicznymi

 • Trudności pracy ze specyficznymi populacjami (niepełnosprawni, seropozytywni, mniejszości narodowe, i inne)

 • Specyfika pracy z pacjentami młodocianymi uzależnionymi lub nadużywającymi substancji psychoaktywnych

 • Programy redukcji szkód w leczeniu uzależnień

 • Podstawowe zagadnienia profilaktyki problemów wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych

 • Prawne aspekty postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu

B. Obciążenia rodzinne nadużywaniem alkoholu i terapia członków rodzin alkoholowych, w tym:

 • Założenia teoretyczne teorii systemów

 • Zmiany w funkcjonowania systemu rodzinnego z problemem alkoholowym

 • Praca terapeutyczna z rodziną z problemem alkoholowym

 • Metody diagnozy obciążeń rodzinnych nadużywaniem alkoholu, w tym współuzależnienia i syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików

 • Koncepcje współuzależnienia

 • Modele psychoterapii osób współuzależnionych

 • Strategie i planowanie terapii osób współuzależnionych

 • Strategie pomagania osobom z rozpoznaniem DDA

 • Problematyka przemocy w rodzinie i metody pomagania ofiarom przemocy

C. Wprowadzenie do psychoterapii, psychopatologii i psychologii osobowości, w tym

 • Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i podstawowe metody leczenia

 • Wybrane elementy psychologii osobowości

 • Podstawowe nurty teoretyczne w psychoterapii, w tym podejścia integracyjne

 • Podstawowe zjawiska w psychoterapii (wzajemne ustosunkowania w relacji pacjent-terapeuta, opór pacjenta przeciw zmianie, rozładowanie napięć emocjonalnych, ekspresja JA, uświadomienie i wgląd-modyfikacja schematów poznawczych, społeczne uczenie się, uczenie się umiejętności)

 • Techniki w psychoterapii

 • Szkolenie w psychoterapii (rola superwizji w pracy i rozwoju terapeuty)

 • Charakterystyka relacji terapeutycznej z pacjentem

 • Problemy i zjawiska terapii grupowej

 • Podstawowe zagadnienia terapii rodziny

 • Czynniki leczące w psychoterapii

 • Problemy etyczne w psychoterapii

 • Prawne aspekty psychoterapii

3) zajęcia praktyczne w wymiarze nie mniejszym niż 450 godzin. W czasie szkolenia powinny być trenowane praktyczne umiejętności, a w szczególności:

- nawiązywanie kontaktu terapeutycznego i przyjmowanie pacjenta do programu

- prowadzenie indywidualnego kontaktu terapeutycznego

- motywowania do zmiany

- diagnozowanie

- rozpoznanie problemów pacjenta i tworzenie strategii ich rozwiązywania

- konstruowanie indywidualnych planów terapii

- monitorowanie postępów pacjenta w terapii

- praca z grupą terapeutyczną

- praca z parą, z rodziną

- prowadzenie oddziaływań edukacyjnych

- prowadzenie treningów zachowań konstruktywnych

- prowadzenie interwencji kryzysowej

- pomaganie osobom pijącym alkohol ryzykowne i szkodliwie

- praca w zespole terapeutycznym (prowadzenie dokumentacji, prezentacja problemów pacjenta, ocena efektów leczenia, opisywanie własnej pracy, kierowanie do specjalistów, współpraca z instytucjami).

Program szkolenia zakłada różnicowanie poziomu nauki specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień pod kątem wymaganych od tych grup kompetencji zawodowych i świadczeń, do wykonywania których są oni uprawnieni.

 

 

 

Harmonogram szkolenia.

Numer sesji

Temat sesji

Ilość godzin edu.

wykłady

warsztaty

1.

Trening interpersonalny

50

 

 

2.

Trening intra psychiczny

50

 

 

3.

Psychologia kliniczna i osobowości

 

28

30

4.

Podstawy pomocy psychologicznej

 

10

48

5.

Psychopatologia uzależnień

 

18

40

6.

Psychoterapia uzależnień – Strategie pracy terapeutycznej

 

12

46

7.

Psychoterapia uzależnień – Strategie pracy terapeutycznej II

 

 

58

8.

Psychoterapia grupowa

 

10

48

9.

Psychoterapia współuzależnienia

 

10

48

10.

Rodzina z problemem uzależnień

 

23

35

11.

Uzależnienie od narkotyków

 

7

51

12.

Przemoc – Strategie pracy z ofiarą i sprawcą

 

12

46

 

RAZEM

100

130

450