Drukuj
PDF
Gru
30

Regulamin szkolenia

Regulamin


Szkoły Psychoterapii Uzależnień


Art I. ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

§ 1

Szkoła Psychoterapii Uzależnień, zwana dalej Szkołą, jest przedsięwzięciem edukacyjnym, szkoleniem kursowym nieciągłym.

Szkoła prowadzi szkolenie na podstawie udzielonej przez PARPA akredytacji i spełnia warunki jakie są przewidziane dla szkoleń zgodnie z wymaganym § 14 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (DZ.U. poz. 734), w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień/ instruktora terapii uzależnień
Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat instruktora terapii uzależnień

§2

Szkoła, oprócz wiedzy teoretycznej niezbędnej do prowadzenia profesjonalnej terapii uzależnienia i współuzależnienia, dostarcza praktycznych umiejętności terapeutycznych, psychoterapeutycznych, a także uczy stosowania określonych procedur, niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin.

§3

1. Szkoła prowadzi szkolenie wspólnie dla dwóch grup zawodowych – specjalistów i instruktorów.

2. Podobieństwa w programie szkolenia dotyczą zakresu przekazywanej wiedzy, podstawowych umiejętności terapeuty uzależnień, kształtowania postaw pomocnych w rozumieniu problemów osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sposobów ich rozwiązywania.

3. Różnice w programie szkolenia instruktorów i specjalistów zaznaczane są przez Wykładowców i Mistrzów na poziomie; przekazywania wiedzy teoretycznej, omawiania kompetencji niezbędnych dla przeprowadzenia konkretnego postępowania terapeutycznego, wymagań stawianych przy realizacji zadań domowych w kontakcie z pacjentem, sprawdzania przyswojonej wiedzy.

 

Art II. ZASADY UCZESTNICTWA

§4

1. Instruktorem terapii uzależnień mogą być osoby które: posiadają wykształcenie średnie.

2. Specjalistą terapii uzależnień mogą być osoby które: posiadają tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub osoby, które uzyskały tytuł magistra po studiach na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.

3. Studenci, którzy ukończyli szkolenie I etapu procesu certyfikowania w ramach szkół psychoterapii akredytowanych przez PARPA mogą ubiegać się o zwolnienie z zajęć dydaktycznych obejmujących treningi psychologiczne i podstawowe umiejętności udzielania pomocy psychologicznej.

4. W czasie trwania Szkoły jego uczestnicy są zobowiązani do:

  • zachowania bezwzględnej abstynencji od substancji psychoaktywnych innych niż te przepisane przez lekarza (alkohol, narkotyki), zarówno w trakcie sesji seminaryjno -wykładowych, jak i zajęć praktycznych. Uczestnicy nieprzestrzegający powyższej zasady będą skreśleni z listy studentów!

  • postępowania zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Zawodowej Terapeuty Uzależnień. Uczestnicy nieprzestrzegający powyższych zasad będą skreśleni z listy studentów!

5. Uczestników obowiązuje obecność oraz aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach seminaryjno- wykładowych i praktycznych.

6. Każdorazowo udział na zajęciach potwierdzane jest wpisem prowadzącego do Dziennika Zajęć.

7. Niedopuszczalna jest nieobecność na sesjach tzw. treningowych (I i II sesja).

8. Nieobecność spowodowana obiektywną sytuacją będzie rozpatrywana indywidualnie przez Kierownika Szkoły, dopuszczalna jest nieobecność maksymalnie do 10% zajęć wykładowo – warsztatowych.

9. Nieobecność na całej sesji powoduje konieczność jej odrobienia z kolejną edycja Szkoły organizowaną przez CEDR.

10. Szkolenie jest odpłatne. Uczestnicy mają prawo do korzystania z rozmaitych dotacji i dopłat, są jednak zobowiązani do powiadomienia Kierownika Szkoły o wszelkich dotacjach, które mają bezpośredni wpływ na organizację administracyjną i finansową całego szkolenia.

11. Uczestnicy szkolenia mają prawo do korzystania z zajęć jedynie po uiszczeniu opłat zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.

12. Nieukończenie szkolenia z powodu małego zaangażowania się w proces dydaktyczny, nieusprawiedliwionych nieobecności, złamania warunków określonych w punkcie § 4 pkt. 4 - powoduje utratę poniesionych kosztów.

13. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania świadectwa jest potwierdzona obecność na wszystkich zajęciach, pozytywny wynik repetytoriów i testu końcowego oraz samodzielne przygotowanie i dostarczenie materiałów wymienionych w harmonogramie prac domowych.

14. Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie ze wzorem określonym przez PARPA oraz dyplom.

 

Art III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

§5

1. Szkoła Psychoterapii Uzależnień obejmuje minimum 680 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są formie treningów, wykładów oraz warsztatów.

2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są centralnie dla wszystkich grup. Terminy zostaną podane na okres całego cyklu szkolenia.

3. Szkoła prowadzi trzy cykle szkoleniowe pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości studentów.

4. Każdy cykl szkoleniowy trwa 12 miesięcy.

5. Cykle szkoleniowe są uruchamiane w terminach:

a) od stycznia do grudnia

b) od czerwca do maja

c) od września do sierpnia

6. Każdy Mistrz ma prawo do prowadzenia zajęć przy współudziale swojego asystenta. Asystent pod nadzorem Mistrza może samodzielnie prowadzić określone programem części szkolenia.Art IV. KADRA

§6

1. Kierownikiem Szkoły jest certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień znajdujący się liście osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych PARPA.

§7

1. Podstawowy zespół dydaktyczny stanowią:

  • Mistrzowie – to doświadczeni psycholodzy, kierownicy stażowych placówek lecznictwa odwykowego, posiadający certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień, znajdujący się na liście superwizorów psychoterapii uzależnień PARPA,

  • Wykładowcy - są to zaproszeni profesorowie i doktorzy uczelni wyższych, specjaliści w zakresie wiedzy będącej przedmiotem szkolenia,

  • Współpracownicy - certyfikowani specjaliści z wiodących ośrodków leczących uzależnienia,

  • dodatkowo goście:

-Licencjonowani psychoterapeuci, przedstawiciele różnych szkół psychoterapii,

-Asystenci Mistrzów- certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień,

 

Art V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

Dla sprawnego przebiegu procesu dydaktycznego Szkoła współpracuje z: WOTUW Czarny Bór (w tym z PTUiW w Kamiennej Górze), WOTUW Stanomino, WOTUW w Stalowej Woli, gdzie Studenci mogą prowadzić wybranych pacjentów w ramach procesu dydaktycznego SzPU. Umożliwia to podjęcie kształcenia się przez osoby niezatrudnione w lecznictwie odwykowym.

§9

Bezpośredni nadzór nad przebiegiem szkolenia sprawuje Kierownik Szkoły Psychoterapii Uzależnień.

§11

Skargi na piśnie przyjmuje Kierownik Szkoły Psychoterapii Uzależnień.

§12

Odwołania od decyzji Kierownika Szkoły można składać do Prezesa Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju .